Pentium II (PII)

Định nghĩa Pentium II (PII) là gì?

Pentium II (PII)Pentium II (PII). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pentium II (PII) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Pentium II là một loại hình cụ thể của bộ vi xử lý được xây dựng bởi công ty Intel và giới thiệu ra thị trường vào năm 1997. Công nghệ này đại diện cho thiết kế thế hệ thứ sáu của Intel cho vi xử lý.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong điều kiện của sự phát triển của bộ vi xử lý Intel, Pentium II được xây dựng trên một sớm Pentium Pro mô hình. thiết kế tiếp bao gồm bộ vi xử lý Celeron và chip Pentium II Xeon.

What is the Pentium II (PII)? – Definition

The Pentium II is a specific type of microprocessor built by the Intel company and introduced to the market in 1997. This technology represents Intel’s sixth-generation design for microprocessors.

Understanding the Pentium II (PII)

In terms of the development of Intel microprocessors, the Pentium II was built on an earlier Pentium Pro model. Successive designs include the Celeron processor and Pentium II Xeon chip.

Thuật ngữ liên quan

  • Central Processing Unit (CPU)
  • Microprocessor
  • Clock Speed
  • Transistor
  • Logic Gate
  • Celeron
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm