Brand name

Định nghĩa Brand name là gì?

Brand nameTên thương hiệu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Brand name – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Word (s) mà xác định không chỉ là một sản phẩm mà còn sản xuất hoặc sản xuất của nó, chẳng hạn như Apple, Coca Cola, IBM, Mercedes, Shell, Sony, Toyota.

Definition – What does Brand name mean

Word(s) that identify not only a product but also its manufacturer or producer, such as Apple, Coca Cola, IBM, Mercedes, Shell, Sony, Toyota.

Source: ? Business Dictionary