Web-Based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)

Định nghĩa Web-Based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) là gì?

Web-Based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)Web-Based phân phối Authoring và Versioning (WebDAV). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Web-Based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Authoring Web-Based Distributed và Versioning (WebDAV) là một giao thức mở rộng mới nhằm hỗ trợ trong sự vận động của nội dung Web trên hệ thống máy chủ. WebDAV được thực hiện bằng các công cụ như Apache HTTP Server và Microsoft IIS. WebDAV được điều chỉnh bởi Internet Engineering Task Force (IEFT).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đặc điểm của giao thức WebDAV bao gồm các khuôn khổ cho việc quản lý các tài liệu trên máy chủ, công cụ quản lý tên miền không gian và các nguồn lực khác để thay đổi thuộc tính tập tin hoặc nội dung file. Trong một số cách khác nhau, các tính năng của thỏa thuận WebDAV với bộ siêu dữ liệu, bao gồm cả thông tin tác giả, dịch vụ tập tin, vv các công cụ an ninh cũng được bao gồm.

What is the Web-Based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)? – Definition

Web-Based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) is a new extended protocol that aids in the manipulation of Web content over server systems. WebDAV is implemented using tools like Apache HTTP server and Microsoft IIS. WebDAV is governed by the Internet Engineering Task Force (IEFT).

Understanding the Web-Based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)

Features of the WebDAV protocol include frameworks for managing documents on a server, namespace management tools and other resources for changing file properties or file contents. In some ways, the features of WebDAV deal with sets of metadata, including authorship information, file services, etc. Security tools are also included.

Thuật ngữ liên quan

  • World Wide Web (WWW)
  • World Wide Web Consortium (W3C)
  • Internet Engineering Task Force (IETF)
  • HTTP 404
  • FTP Server
  • Temporary Internet Files
  • New Media
  • Atom
  • Meta
  • Query String

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm