Product depth

Định nghĩa Product depth là gì?

Product depthChiều sâu sản phẩm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Product depth – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lượng phụ phẩm được cung cấp bởi một doanh nghiệp trong một dòng cụ thể của sản phẩm. Tăng chiều sâu sản phẩm của một công ty có thể bao gồm thêm mới, các sản phẩm có liên quan đến một dòng sản phẩm hiện có hoặc tăng số lượng giống của một sản phẩm cụ thể được cung cấp.

Definition – What does Product depth mean

The amount of sub-products offered by a business within a particular line of products. Increasing a company’s product depth can involve adding new, related products to an existing product line or increasing the number of varieties of a particular product offered.

Source: ? Business Dictionary