Hot waitress economic index

Định nghĩa Hot waitress economic index là gì?

Hot waitress economic indexChỉ số kinh tế nóng cô hầu bàn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Hot waitress economic index – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chỉ số mô tả sức khỏe của nền kinh tế bằng cách đo số lượng người hấp dẫn làm việc như bồi bàn trong một thời điểm nhất định. Lý thuyết này là những người hấp dẫn hơn công việc làm thêm như vậy, các yếu nền kinh tế, trong khi ngược lại những người hấp dẫn ít làm việc công việc đó có nghĩa là một nền kinh tế mạnh hơn. Điều này giả định rằng những người hấp dẫn có cơ hội phát hiện tốt hơn công việc ít rắc rối trong thời kỳ kinh tế tốt, trong khi trong những thời điểm kinh tế nghèo hơn việc trả tiền cao hơn đó là khó khăn hơn để tìm kiếm, do đó hấp dẫn hơn mọi người sẽ được làm việc như bồi bàn.

Definition – What does Hot waitress economic index mean

An index that describes the health of the economy by measuring the number of attractive people working as waiters in a given moment. The theory is that the more attractive people working such jobs, the weaker the economy, while in reverse the fewer attractive people working such jobs means a stronger economy. This assumes that attractive people have less trouble finding better work opportunities during good economic times, while during poorer economic times such higher-paying jobs are more difficult to find, therefore more attractive people will be working as waiters.

Source: ? Business Dictionary