Pervasive

Định nghĩa Pervasive là gì?

PervasiveTràn lan. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Pervasive – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trên diện rộng, theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Ví dụ, lập trình linh hoạt đã trở thành phổ biến trong ngành công nghiệp công nghệ, và một trường phái tư tưởng có thể được phổ biến giữa một nhóm người.

Definition – What does Pervasive mean

Widespread, literally or figuratively. For example, agile software development has become pervasive in the technology industry, and a school of thought can be pervasive amongst a group of people.

Source: ? Business Dictionary