Mainstream economics

Định nghĩa Mainstream economics là gì?

Mainstream economicsKinh tế chủ đạo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mainstream economics – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phi không chính thống hoặc không chính thống kinh tế có nguồn gốc trong 1900 cuối sử dụng chủ đạo mô hình toán học để phân tích sự phát triển kinh tế và một giả định rằng các cá nhân là hợp lý và hành vi của họ được điều chỉnh bởi một mong muốn vì lợi ích cá nhân của họ.

Definition – What does Mainstream economics mean

Non-heterodox or unorthodox economics originating in the late 1900’s using mainstream mathematical models to analyze economic development and an assumption that individuals are rational and that their behavior is governed by a desire for their personal benefit.

Source: ? Business Dictionary