Mantissa

Định nghĩa Mantissa là gì?

MantissaMantissa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mantissa – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Phần thập phân (bằng văn bản về bên phải dấu thập phân) của phân số thập phân, hoặc phần thập phân của logarit chung.

Definition – What does Mantissa mean

Fractional part (written on the right of the decimal point) of a decimal fraction, or the decimal part of common logarithm.

Source: ? Business Dictionary