Dismissal without prejudice

Định nghĩa Dismissal without prejudice là gì?

Dismissal without prejudiceSa thải không ảnh hưởng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dismissal without prejudice – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chấm dứt sớm của một vụ kiện, theo đó nguyên đơn là không ngăn cản từ bơm nó trong tương lai (trong thời gian giới hạn).

Definition – What does Dismissal without prejudice mean

Premature termination of a court case under which a plaintiff is not prevented from refilling it in the future (within the limitation period).

Source: ? Business Dictionary