Panel bank

Định nghĩa Panel bank là gì?

Panel bankNgân hàng bảng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Panel bank – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nhóm các ngân hàng góp phần vào việc Euribor, những người tham gia lớn nhất trong thị trường tiền tệ Euro – mặc dù các ngân hàng đều nằm bên trong cũng như bên ngoài của châu Âu. Những loại hình ngân hàng thường giao dịch khối lượng cao nhất trong các thị trường châu Âu, giúp cung cấp thanh khoản và ổn định tổng thể.

Definition – What does Panel bank mean

A group of banks that contribute to the EURIBOR, the largest participants in the Euro money market – although the banks are located inside as well as outside of Europe. These types of banks typically transact the highest volumes within the Euro market, which helps to provide liquidity and stability overall.

Source: ? Business Dictionary