Windows Minidump

Định nghĩa Windows Minidump là gì?

Windows MinidumpCửa sổ Minidump. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Windows Minidump – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Windows Minidump? – Definition

Understanding the Windows Minidump

Thuật ngữ liên quan

  • Blue Screen of Death (BSoD)
  • Crash
  • Debugging
  • Memory Dump
  • Core Dump
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server
  • Full Virtualization
  • Legacy System

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm