Auditor’s opinion

Định nghĩa Auditor’s opinion là gì?

Auditor’s opinionÝ kiến ​​của kiểm toán viên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Auditor’s opinion – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tuyên bố được ghi trong báo cáo của kiểm toán viên do kiểm toán viên bên ngoài. Nó có ba loại chính: (1) ý kiến ​​không đủ điều kiện chỉ ra sự chứng thực của kiểm toán viên về tính chính xác và đầy đủ của các thông tin được tiết lộ và các bức tranh tài chính của công ty được trình bày bởi nó. (2) Theo Qualified không hẳn là tiêu cực và có thể chỉ ra một phạm vi hạn chế về kiểm tra, hoặc kiểm toán viên không thể trực tiếp xác minh thông tin nhất định (xem ý kiến ​​đủ tiêu chuẩn kiểm toán viên để biết chi tiết). (3) ý kiến ​​bất lợi chỉ ra vấn đề nghiêm trọng với việc kiểm toán, và có thể rất gây thiệt hại có hiệu lực của nó đối với uy tín của công ty và tình hình tài chính. Còn được gọi là kế toán của dư luận hoặc kiểm toán dư luận.

Definition – What does Auditor’s opinion mean

Statement recorded in an auditor’s report by the external auditor. It is of three major types: (1) Unqualified opinion indicates the auditor’s endorsement of the accuracy and adequacy of the disclosed information and of the firm’s financial picture presented by it. (2) Qualified opinion is not necessarily negative and may indicate a limited scope of examination, or that the auditor was unable to directly verify certain information (see auditor’s qualified opinion for details). (3) Adverse opinion indicates serious problems with the audit, and can be very damaging in its effect on the firm’s reputation and financial position. Also called accountant’s opinion or audit opinion.

Source: ? Business Dictionary