Manufacturing overhead

Định nghĩa Manufacturing overhead là gì?

Manufacturing overheadSản xuất ở mức độ cao. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Manufacturing overhead – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất., Giống như phụ tùng cho máy.

Definition – What does Manufacturing overhead mean

The costs associated with the manufacturing process., like parts for a machine.

Source: ? Business Dictionary