Market if touched (MIT)

Định nghĩa Market if touched (MIT) là gì?

Market if touched (MIT)Thị trường nếu chạm (MIT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Market if touched (MIT) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một đơn đặt hàng để bán hoặc mua một an ninh tại giá thầu tốt nhất hoặc hỏi nếu một giao dịch diễn ra tại một mức giá nhất định. Một thị trường nếu chạm vào lệnh mua được đặt thấp hơn giá giao dịch hiện tại và một thị trường nếu chạm vào lệnh bán được đặt trên giá giao dịch hiện tại. So với Stop Order.

Definition – What does Market if touched (MIT) mean

An order to sell or buy a security at the best bid or ask if a trade takes place at a certain price level. A market if touched buy order is placed below the current trading price and a market if touched sell order is placed above the current trading price. Compare to Stop Order.

Source: ? Business Dictionary