Massive Open Online Course (MOOC)

Định nghĩa Massive Open Online Course (MOOC) là gì?

Massive Open Online Course (MOOC)Ồ ạt mở khóa học trực tuyến (MOOC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Massive Open Online Course (MOOC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Massive Open Online Course (MOOC)? – Definition

Understanding the Massive Open Online Course (MOOC)

Thuật ngữ liên quan

  • Course Management System (CMS)
  • Online
  • Video Conferencing
  • Data
  • Koobface
  • Activex Control
  • Bookmark
  • Bookmarklet
  • Firefox
  • Private Browsing

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm