Mobile Cloud Computing (MCC)

Định nghĩa Mobile Cloud Computing (MCC) là gì?

Mobile Cloud Computing (MCC)Điện thoại di động điện toán đám mây (MCC). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mobile Cloud Computing (MCC) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Điện toán đám mây di động là một kỹ thuật hay mô hình trong đó các ứng dụng di động được xây dựng, cung cấp và tổ chức sử dụng công nghệ điện toán đám mây.
Một cách tiếp cận đám mây di động cho phép các nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng được thiết kế đặc biệt dành cho người dùng di động mà không bị ràng buộc bởi các hệ điều hành điện thoại di động và máy tính hoặc bộ nhớ dung lượng của điện thoại thông minh. điện toán di động đám mây trung tâm thường được truy cập thông qua một trình duyệt di động từ một máy chủ web từ xa, điển hình mà không cần cài đặt một ứng dụng client trên điện thoại người nhận.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hãy suy nghĩ về đám mây moble tính toán như một mashup phát triển điện thoại di động và điện toán đám mây. Nó cung cấp một người dùng di động một ứng dụng giàu tính năng phân phối qua Internet và cung cấp bởi cơ sở hạ tầng điện toán đám mây hậu thuẫn.
Hầu hết các ứng dụng được xây dựng cho điện thoại thông minh đòi hỏi khả năng tính toán và phần mềm nền tảng hỗ trợ tích cực để thực hiện ứng dụng. Nhiều cấp thấp nhưng điện thoại di động trình duyệt cho phép là không thể hỗ trợ các ứng dụng như vậy. Với sự ra đời trong điện toán đám mây di động, các nguồn lực về mặt tính toán, lưu trữ và hỗ trợ platfrom cần thiết để thực thi các ứng dụng có sẵn thông qua các đám mây và, về mặt lý thuyết, một số lượng lớn các thiết bị có thể được hỗ trợ. Điều quan trọng là để nhấn mạnh “về mặt lý thuyết” khía cạnh của điện toán đám mây di động. Trong khi có nhiều tiềm năng, phát triển trong lĩnh vực này vẫn còn trong giai đoạn phôi thai.

What is the Mobile Cloud Computing (MCC)? – Definition

Mobile cloud computing is an technique or model in which mobile applications are built, powered and hosted using cloud computing technology.
A mobile cloud approach enables developers to build applications designed specifically for mobile users without being bound by the mobile operating system and the computing or memory capacity of the smartphone. Mobile cloud computing centered are generally accessed via a mobile browser from a remote webserver, typically without the need for installing a client application on the recipient phone.

Understanding the Mobile Cloud Computing (MCC)

Think of moble cloud computing as a mashup of mobile development and cloud computing. It provides a mobile user a feature-rich application delivered over the Internet and powered by cloud-backed infrastructure.
Most applications built for smartphones requires intensive computing power and software platform support for application execution. Many low-end but browser-enabled mobile phones are unable to support such applications. With the advent in mobile cloud computing, the resources in terms of computing, storage and platfrom support required to execute these applications are available through the cloud and, in theory, a greater number of devices can be supported. It’s important to emphasize the “in theory” aspect of the mobile cloud. While there is much potential, development in this area is still in its infancy.

Thuật ngữ liên quan

  • Cloud App
  • Mobile Application (Mobile App)
  • Software as a Service (SaaS)
  • Smartphone
  • iPhone
  • Mobile E-Commerce (M-Commerce)
  • Platform as a Service (PaaS)
  • SoLoMo
  • Mobile Customer Relationship Management (Mobile CRM)
  • Mobile Search

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm