Mobile First Strategy

Định nghĩa Mobile First Strategy là gì?

Mobile First StrategyStrategy First Mobile. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mobile First Strategy – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số điểm đến sự xuất hiện của siêu phổ biến iPhone và các thiết bị di động Android như là chất xúc tác cho phần mềm tiêu dùng mới và các dịch vụ trong thập kỷ này. Đó là các công ty lái xe thông qua một chiến lược di động đầu tiên để đảm bảo rằng họ nắm bắt các thị trường này trước khi đi sau khi người dùng vẫn được buộc vào màn hình lớn hơn và ít di động.

What is the Mobile First Strategy? – Definition

Understanding the Mobile First Strategy

Some point to the emergence of super-popular iPhone and Android mobile devices as the catalysts for new consumer software and services in this decade. That’s driving companies to adopt a mobile-first strategy to ensure that they capture these markets before going after users who are still tethered to larger and less portable screens.

Thuật ngữ liên quan

  • Mobile Application (Mobile App)
  • Mobile E-Commerce (M-Commerce)
  • Fourth Generation Wireless (4G)
  • Android
  • iPhone
  • Geotagging
  • MIDlet
  • Microbrowser
  • CardBus
  • Contact List

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm