Mock auction

Định nghĩa Mock auction là gì?

Mock auctionĐấu giá giả. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mock auction – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một scam chạy bởi các chuyên gia người thiết lập một cuộc đấu giá giả và đưa vào một chương trình bằng cách xuất hiện để bán sản phẩm chất lượng cao với giá rất thấp. Các nhà thầu ban đầu thường là một phần của băng đảng này của các chuyên gia và cuối cùng cung cấp cho tất cả mọi thứ trở lại nhóm. Thuyết phục rằng họ sẽ có thể để có được một cái gì đó có giá trị ở một mức giá rất hợp lý, những người đứng xem không biết gì tham gia vào cuộc đấu giá và được bán đối tượng mà không có giá trị.

Definition – What does Mock auction mean

A scam run by experts who set up a mock auction and put on a show by appearing to sell high-quality products at very low prices. The initial bidders are usually part of this gang of experts and eventually give everything back to the group. Convinced that they will be able to get something of value at a very reasonable price, the oblivious bystanders participate in the auction and are sold objects that have no value.

Source: ? Business Dictionary