Moisture content

Định nghĩa Moisture content là gì?

Moisture contentĐộ ẩm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Moisture content – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lượng nước (dưới mọi hình thức) trong một tài liệu hay chất.

Definition – What does Moisture content mean

Amount of water (in any form) in a material or substance.

Source: ? Business Dictionary