OAuth

Định nghĩa OAuth là gì?

OAuthOAuth. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ OAuth – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

OAuth là giao thức ủy quyền – hay nói cách khác, một bộ quy tắc – cho phép một trang web của bên thứ ba hoặc ứng dụng để truy cập dữ liệu của người dùng mà không cần người dùng cần phải thông tin cổ phiếu đăng nhập.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điều quan trọng là nhận ra OAuth là một cách để người dùng xác thực – để đảm bảo người dùng là người ông nói ông là. Các giao thức được thiết kế để vấn đề tránh né với việc chia sẻ thông tin người dùng trong phân phối và Web môi trường 2.0. Với OAuth, tài nguyên lưu trữ trên một trang web có thể được chia sẻ hoặc truy cập bằng cách sử dụng một lần ông được xác thực thông qua OAuth. Không cần phải cho người sử dụng để tạo ra một tài khoản mới trên trang web và, đồng thời, trang web không phải là bí mật với các thông tin của người dùng.

What is the OAuth? – Definition

OAuth is an authorization protocol – or in other words, a set of rules – that allows a third-party website or application to access a user’s data without the user needing to share login credentials.

Understanding the OAuth

It is important to realize OAuth is a way to authenticate users – to ensure a user is who he says he is. The protocol was designed to circumvent problems with the sharing of user credentials in distributed and Web 2.0 environments. With OAuth, resources stored on one website can be shared or accessed by a user once he is authenticated via OAuth. There is no need for the user to create a new account on the website and, at the same time, the website is not privy to the user’s credentials.

Thuật ngữ liên quan

  • OpenID
  • Authentication
  • Security Token
  • Software as a Service (SaaS)
  • Secret Key
  • Single Sign-On (SSO)
  • Social Network
  • OAuth 2.0
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm