Office burglary and robbery policy

Định nghĩa Office burglary and robbery policy là gì?

Office burglary and robbery policyTrộm văn phòng và chính sách cướp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Office burglary and robbery policy – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chính sách tạo cho văn phòng bao gồm thiết bị, vật tư chống tội phạm. Theo chính sách này, người được bảo hiểm phải mua một gói các coverages tội phạm, trong đó có một giới hạn thấp.

Definition – What does Office burglary and robbery policy mean

A policy created for offices that covers equipment and supplies against crime. Under this policy, the insured must purchase a package of crime coverages, which have a low limit.

Source: ? Business Dictionary