Open system

Định nghĩa Open system là gì?

Open systemHệ thống mở. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Open system – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Computing: hệ thống không độc quyền dựa trên công chúng biết đến bộ tiêu chuẩn của giao diện cho phép bất cứ ai để sử dụng và giao tiếp với bất kỳ hệ thống mà tuân thủ các tiêu chuẩn tương tự. tiêu chuẩn hệ thống mở có bốn yêu cầu cơ sở (1) họ phải được xác định đầy đủ, do đó các nhà cung cấp có thể làm việc trong cùng một khuôn khổ, (2) ổn định trong một thời gian thích hợp, vì vậy mà các nhà cung cấp đã cố định các mục tiêu để nhắm đến, ( 3) họ phải được công bố đầy đủ, do đó giao diện của họ là công khai, và (4) họ không chịu sự kiểm soát bất kỳ công ty hoặc một nhà cung cấp.

Definition – What does Open system mean

1. Computing: Non-proprietary system based on publicly known standard set of interfaces that allow anyone to use and communicate with any system that adheres to the same standards. Open system standards have four basis requirements (1) they must be defined fully, so that vendors can work within the same framework, (2) be stable over a reasonable length of time, so that the vendors have fixed targets to aim at, (3) they must be fully published, so that their interfaces are publicly available, and (4) they are not under the control any one firm or vendor.

Source: ? Business Dictionary