Spotify

Định nghĩa Spotify là gì?

SpotifySpotify. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Spotify – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Spotify? – Definition

Understanding the Spotify

Thuật ngữ liên quan

  • Cloud Computing
  • Hosting Service Provider (HSP)
  • Software as a Service (SaaS)
  • Center Channel
  • Digital Audio
  • Internet Radio Appliance
  • iPod
  • ITunes
  • Sound Card
  • Stereophonic Sound

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm