Page View (PV)

Định nghĩa Page View (PV) là gì?

Page View (PV)Trang View (PV). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Page View (PV) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Page View (PV)? – Definition

Understanding the Page View (PV)

Thuật ngữ liên quan

  • Web Analytics
  • Unique Visitor
  • Pages Per Visit (Pages/Visit)
  • Key Performance Indicators (KPI)
  • Click-Through Rate (CTR)
  • Bounce Rate
  • Web
  • CompuServe
  • Qik
  • Minisite

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm