Namespace

Định nghĩa Namespace là gì?

Namespacenamespace. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Namespace – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 9/10

Một namespace là một nhóm các yếu tố liên quan mà mỗi người đều có một tên duy nhất hoặc định danh. Có nhiều loại khác nhau của không gian tên, và mỗi người có một cú pháp cụ thể sử dụng để xác định các yếu tố tương ứng. Mỗi phần tử trong một không gian tên có một “tên địa phương” phục vụ như là một định danh duy nhất.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Namespace? – Definition

A namespace is a group of related elements that each have a unique name or identifier. There are several different types of namespaces, and each one has a specific syntax used to define the corresponding elements. Each element within a namespace has a “local name” that serves as a unique identifier.

Understanding the Namespace

Thuật ngữ liên quan

  • Name Server
  • NaN

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm