Poka-Yoke

Định nghĩa Poka-Yoke là gì?

Poka-YokePoka-Yoke. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Poka-Yoke – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Poka-ách là một thuật ngữ tiếng Nhật cho một quá trình được dịch sang tiếng Anh là “sai lầm chống.” Khác nhau Poka-Yoke cụ và kỹ thuật thiết lập một cơ sở tốt hơn cho quá trình lỗi. Khái niệm về Poka-Yoke liên quan đến việc hạn chế số lượng các tùy chọn không chính xác có thể, dẫn đến ít (hoặc không) lỗi người dùng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Poka-ách, mà thường được gán cho Shigeo Shingo của Toyota, có thể tham khảo một kỹ thuật hay thủ tục, hoặc nó có thể là một công cụ vật lý. Một ví dụ đơn giản là một nguồn lực trong một môi trường sản xuất có thể làm việc để hạn chế lỗi sản xuất. Nếu một công ty có một công cụ chết dập chắc chắn rằng ngăn chặn gia công chính xác, đó sẽ là một cơ chế Poka-Yoke.

What is the Poka-Yoke? – Definition

Poka-yoke is a Japanese term for a process that is translated in English as “mistake proofing.” Various poka-yoke tools and techniques establish a better baseline for error-free processes. The concept of poka-yoke involves limiting the number of possible incorrect options, resulting in fewer (or no) user errors.

Understanding the Poka-Yoke

Poka-yoke, which is commonly attributed to Toyota’s Shigeo Shingo, can refer to a technique or procedure, or it can be a physical tool. One easy example is a resource in a manufacturing environment that may work to eliminate manufacturing mistakes. If a company has a certain die-stamping tool that prevents incorrect machining, that would be a poka-yoke mechanism.

Thuật ngữ liên quan

  • Overflow Error
  • Error Correction
  • Ethernet
  • Computer Science
  • Self-Replicating Machine
  • Analog
  • Big-Endian
  • Discretization
  • Smart Dust
  • Compiler

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm