Primary account number (PAN)

Định nghĩa Primary account number (PAN) là gì?

Primary account number (PAN)Số tài khoản chính (PAN). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Primary account number (PAN) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mã số của 14 hoặc 16 chữ số dập nổi trên một ngân hàng hoặc thẻ tín dụng và mã hóa trong dải từ của thẻ. PAN xác định các tổ chức phát hành thẻ và tài khoản, và bao gồm một số kiểm tra như một thiết bị xác thực.

Definition – What does Primary account number (PAN) mean

Number code of 14 or 16 digits embossed on a bank or credit card and encoded in the card’s magnetic strip. PAN identifies the issuer of the card and the account, and includes a check digit as an authentication device.

Source: ? Business Dictionary