Project definition

Định nghĩa Project definition là gì?

Project definitionĐịnh nghĩa dự án. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Project definition – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình trong đó tất cả các khía cạnh của một dự án đề nghị được khám phá để kiểm tra mối quan hệ giữa các hoạt động, sự kiện, thời gian và chi phí. Lĩnh vực bất ổn hoặc mâu thuẫn được xác định, và lựa chọn thay thế tốt hay thỏa hiệp được phát triển để tấn công một sự cân bằng thỏa đáng.

Definition – What does Project definition mean

Process in which all aspects of a proposed project are explored to examine the relationship between activities, events, durations, and costs. Areas of uncertainty or conflict are identified, and possible alternatives or trade-offs are developed to strike a satisfactory balance.

Source: ? Business Dictionary