Qualitative market research

Định nghĩa Qualitative market research là gì?

Qualitative market researchNghiên cứu thị trường về chất lượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Qualitative market research – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các cuộc phỏng vấn được tiến hành với một số lượng nhỏ của người tiêu dùng, chủ yếu là để thu thập nhu cầu của người tiêu dùng ban đầu hoặc phản ứng sớm để khái niệm sản phẩm mới.

Definition – What does Qualitative market research mean

Interviews conducted with a small number of consumers, primarily to gather initial consumer needs or early reactions to new product concepts.

Source: ? Business Dictionary