Reasonable price

Định nghĩa Reasonable price là gì?

Reasonable priceGiá cả hợp lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Reasonable price – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Quyết định Thương mại đạt cùng giữa người mua và người bán, phản ánh một phán quyết bị ảnh hưởng bởi những thực tế kinh tế của thị trường và các cường quốc thương lượng tương đối của các bên. Nói chung, nó là đủ cao để trang trải chi phí của người bán và lợi nhuận hợp lý, nhưng cũng đủ không cao đối với người bán để nhận ra lợi nhuận độc quyền.

Definition – What does Reasonable price mean

1. Commercial decision reached jointly between a buyer and seller, reflecting a judgment influenced by the economic realities of the marketplace and the relative bargaining powers of the parties. Generally, it is high enough to cover the seller’s costs and a reasonable margin, but not high enough for the seller to realize monopolistic profit.

Source: ? Business Dictionary