Ring topology

Định nghĩa Ring topology là gì?

Ring topologyVòng topo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ring topology – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Mạng chương trình cáp trong đó một cáp kết nối tuần tự tất cả các nút và tạo thành một vòng khép kín. Một gói dữ liệu bắt đầu từ nút có nguồn gốc được kiểm tra bởi các nút hoạt động tiếp theo nếu nó được gửi tới nút đó. Nếu có, nó được sao chép, nếu không nó được tái sinh và truyền lại cho các nút tiếp theo cho đến khi nó đạt đến phía sau nút có nguồn gốc và được loại bỏ. Khả năng tái tạo các gói dữ liệu cho phép một topo vòng để span khoảng cách lớn hơn nhiều so với xe buýt hoặc sao topo. Xem thêm mạng token ring.

Definition – What does Ring topology mean

Network cabling scheme in which one cable sequentially connects all nodes and forms a closed loop. A data packet starting from the originating node is examined by the next active node if it is addressed to that node. If it does, it is copied, otherwise it is regenerated and passed on to the next node until it reaches back the originating node and is discarded. The ability to regenerate data packets allows a ring topology to span far greater distance than bus or star topologies. See also token ring network.

Source: ? Business Dictionary