Thumb Drive

Định nghĩa Thumb Drive là gì?

Thumb DriveThumb Drive. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Thumb Drive – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Thumb Drive? – Definition

Understanding the Thumb Drive

Thuật ngữ liên quan

  • USB Flash Drive
  • Solid State
  • Solid State Component
  • Solid-State Storage (SSS)
  • USB Smart Drive
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm