Electronic Book (E-Book)

Định nghĩa Electronic Book (E-Book) là gì?

Electronic Book (E-Book)Sách điện tử (E-Book). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Electronic Book (E-Book) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cuốn sách điện tử (e-book) là một ấn phẩm kỹ thuật số mà có thể bao gồm văn bản, hình ảnh hoặc sự kết hợp của cả hai. Một cuốn sách điện tử có thể được đọc trên một thiết bị độc quyền kỹ thuật số (e-reader) hoặc trên một máy tính, mà đòi hỏi phải có phần mềm đặc biệt.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sách điện tử có nguồn gốc chủ yếu là các định dạng như hướng dẫn sử dụng sản phẩm kỹ thuật, nhưng ngày nay, định dạng bìa xuất bản nhất. Một số tác giả bị từ chối bởi các nhà xuất bản truyền thống có thể bằng điện tử tự xuất bản tác phẩm của họ, do chi phí sản xuất thấp. công ty xuất bản lớn cũng cung cấp sách điện tử như một thay thế cho các ấn bản in.
Một số sách điện tử sử dụng một định dạng độc quyền, chẳng hạn như những thiết kế dành cho máy tính bảng Kindle của Amazon. Cách khác là một định dạng mở, giống như PDF của Adobe, đó là tương thích với hầu hết các e-reader.

What is the Electronic Book (E-Book)? – Definition

An electronic book (e-book) is a digital publication that can consist of text, images or a combination of both. An electronic book can be read on a proprietary digital device (an e-reader) or on a computer, which requires special software.

Understanding the Electronic Book (E-Book)

E-books originated mostly as technical product manuals, but today, the format covers most publishing formats. Some authors rejected by traditional publishers may electronically self-publish their work, due to low production costs. Major publishing companies also offer e-books as an alternative to hard copy publications.
Some e-books use a proprietary format, such as those designed for Amazon’s Kindle tablet. The alternative is an open format, like Adobe’s PDF, which is compatible with most e-readers.

Thuật ngữ liên quan

  • Laptop
  • Electronic Card (e-Card)
  • Kindle
  • E-book Reader
  • Rocket eBook
  • Tablet
  • Dead Tree Edition
  • Electronic Book Exchange (EBX)
  • Mobipocket Reader
  • Portico

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm