Customer satisfaction survey

Định nghĩa Customer satisfaction survey là gì?

Customer satisfaction surveyKhảo sát sự hài lòng của khách hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Customer satisfaction survey – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình khám phá hay không khách hàng của một công ty là hạnh phúc hay hài lòng với các sản phẩm hay dịch vụ nhận được từ công ty. Có thể được thực hiện mặt đối mặt, qua điện thoại, qua email hoặc internet, hoặc trên các hình thức viết tay. Khách hàng câu trả lời cho câu hỏi này sau đó được sử dụng để phân tích hay không thay đổi cần phải được thực hiện trong hoạt động kinh doanh để tăng độ hài lòng chung của khách hàng.

Definition – What does Customer satisfaction survey mean

Process of discovering whether or not a company’s customers are happy or satisfied with the products or services received from the company. May be conducted face to face, over the phone, via email or internet, or on handwritten forms. Customer answers to questions are then used to analyze whether or not changes need to be made in business operations to increase overall satisfaction of customers.

Source: ? Business Dictionary