Reference check

Định nghĩa Reference check là gì?

Reference checkKiểm tra tài liệu tham khảo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Reference check – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Liên hệ với nhà tuyển dụng trước đây của người xin việc để xác định lịch sử công việc của mình. kiểm tra tài liệu tham khảo cũng có thể bao gồm việc kiểm tra với nhà trường (s) hoặc cao đẳng (s) sự tham dự của người nộp đơn để xác minh điều kiện giáo dục.

Definition – What does Reference check mean

Contacting previous employers of a job applicant to determine his or her job history. Reference check may also include checking with school(s) or college(s) attended by the applicant to verify educational qualifications.

Source: ? Business Dictionary