Coordination meeting

Định nghĩa Coordination meeting là gì?

Coordination meetingHội nghị phối hợp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Coordination meeting – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong đó chương trình, dự án được xem xét tình trạng và hoạt động theo lịch trình được đồng bộ hóa.

Definition – What does Coordination meeting mean

In which program or project status is reviewed and scheduled activities are synchronized.

Source: ? Business Dictionary