Legal hazard

Định nghĩa Legal hazard là gì?

Legal hazardRủi ro pháp lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Legal hazard – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sự tăng nguy cơ thua lỗ do hành động pháp lý.

Definition – What does Legal hazard mean

A rise in the chance of a loss due to legal action.

Source: ? Business Dictionary