Regression Testing

Định nghĩa Regression Testing là gì?

Regression TestingKiểm tra hồi quy. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Regression Testing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Kiểm tra hồi quy là một loại kiểm thử phần mềm sử dụng để xác định xem vấn đề mới là kết quả của những thay đổi phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kiểm tra hồi quy là điều cần thiết cho các ứng dụng phần mềm lớn, vì nó thường rất khó để biết liệu thay đổi một phần của vấn đề đã tạo ra một vấn đề mới cho một phần khác nhau của ứng dụng. Ví dụ, một sự thay đổi đến một mô-đun cho vay ứng dụng ngân hàng có thể dẫn đến sự thất bại của một báo cáo giao dịch hàng tháng. Trong hầu hết các trường hợp, vấn đề có thể xuất hiện là không liên quan, nhưng thực sự có thể là gốc rễ của sự thất vọng các nhà phát triển ứng dụng.

What is the Regression Testing? – Definition

Regression testing is a type of software testing used to determine whether new problems are the result of software changes.

Understanding the Regression Testing

Regression testing is essential for large software applications, as it is often difficult to know whether changing part of an issue has created a new issue for a different part of the application. For example, a change to a bank application loan module may result in the failure of a monthly transaction report. In most cases, issues may appear to be unrelated, but may actually be the root of frustration among application developers.

Thuật ngữ liên quan

  • Automated Regression Testing
  • Software Development Process
  • Bug
  • Bugzilla
  • Test Plan
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm