Relationship E-commerce (R-Commerce)

Định nghĩa Relationship E-commerce (R-Commerce) là gì?

Relationship E-commerce (R-Commerce)Quan hệ Thương mại điện tử (R-Thương mại). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Relationship E-commerce (R-Commerce) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Quan hệ thương mại điện tử (r-commerce) là một hình thức thương mại điện tử, trong đó tập trung chủ yếu là trên doanh nghiệp với khách hàng (B2C) và peer-to-peer (P2P) tương tác. Trong r-thương mại, trọng tâm được chuyển từ việc bán sản phẩm hướng tới xây dựng mối quan hệ khách hàng. Khái niệm về r thương mại xuất phát từ các mối quan hệ một người tiêu dùng có với người tiêu dùng khác và với một doanh nghiệp cụ thể bằng cách mua hàng hóa hoặc dịch vụ trực tuyến của nó. Nếu kinh nghiệm tổng thể của khách hàng trong những vụ mua bán là tích cực, người đó có thể chuyển tiếp thông tin sản phẩm một cách tích cực và thôi thúc những người khác để làm theo thông qua vào tương tự purchases.Relationship thương mại điện tử có thể được gọi là chỉ đơn giản là thương mại mối quan hệ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong mối quan hệ thương mại điện tử, word-of-miệng tiếp thị có thể là một công cụ cực kỳ hiệu quả, mang lại lợi ích và không tốn kém cho các thương gia. ủng hộ thương hiệu là một phần hoạt động của r-thương mại. Để đổi lấy gợi ý mua sản phẩm hoặc dịch vụ cho những người mà họ biết, những người ủng hộ thương hiệu có thể được giảm giá sản phẩm hoặc sản phẩm miễn phí. Đổi lại, họ có thể bao gồm thông tin phản hồi điện tử của họ để kinh doanh riêng của mình qua lời chứng thực trang web hoặc các chiến dịch quảng cáo. trang web tương tác của họ cũng khuyến khích người tiêu dùng tham gia vào các cuộc hội thoại trực tuyến với người tiêu dùng khác. Các doanh nghiệp phấn đấu để phát triển các mối quan hệ làm việc vững chắc với những người ủng hộ thương hiệu và người tiêu dùng điện tử khác nhằm nâng cao word-of-miệng sản phẩm marketing.While bán hàng của họ có thể không phải là khái niệm chính của r-thương mại, nó không giúp đỡ tạo điều kiện bán hàng kết quả cuối cùng bởi vì người tiêu dùng nhiều khả năng mua một món hàng nếu nó đã được rất khuyến khích bởi một friend.Businesses tin cậy tích cực tham gia với người tiêu dùng bằng cách thực sự cám ơn họ đã đóng góp của họ và làm quen với họ về mặt kĩ hơi cá nhân. Này được thực hiện bằng cách hỏi về và thảo luận về mô hình mua sắm, sở thích cá nhân liên quan đến hàng hóa của thương gia và sự hài lòng của sản phẩm. Tất cả điều này trong một thời gian khuyến khích điện tử word-of-miệng tiếp thị. Doanh nghiệp quản lý mối quan hệ và quản lý quan hệ khách hàng là hình thức r-thương mại trong thương chia sẻ những thông tin mà mình biết được từ các khách hàng trực tuyến của họ liên quan đến hoạt động và sự hài lòng của họ bằng cách sử dụng giải pháp phân tích khách hàng, trong số các ứng dụng kinh doanh khác.

What is the Relationship E-commerce (R-Commerce)? – Definition

Relationship e-commerce (r-commerce) is a form of electronic commerce in which the primary focus is on business-to-consumer(B2C) and peer-to-peer(P2P) interaction. In r-commerce, the focus is shifted from product sales toward customer relationship building. The concept of r-commerce stems from the relationships a consumer has with other consumers and with a particular business by purchasing its online merchandise or services. If the customer’s overall experience in these purchases is positive, he or she may relay the product information in a positive manner and urge others to follow through on similar purchases.Relationship e-commerce may be known as simply relationship commerce.

Understanding the Relationship E-commerce (R-Commerce)

In relationship e-commerce, word-of-mouth marketing can be an extremely efficient, beneficial and inexpensive tool for merchants. Brand advocates are an active part of r-commerce. In exchange for suggesting product or service purchases to people they know, brand advocates can receive product discounts or free products. In turn, they may include their electronic feedback to the business itself via website testimonials or advertising campaigns. Their interactive websites also encourage consumers to engage in online conversations with other consumers. Businesses strive to develop solid working relationships with brand advocates and other electronic consumers in order to improve their word-of-mouth marketing.While products sales may not be the main concept of r-commerce, it does help facilitate final outcome sales because consumers are more likely to purchase an item if it has been highly recommended by a trusted friend.Businesses actively engage with consumers by genuinely thanking them for their input and getting to know them on a somewhat personal level. This is done by inquiring about and discussing shopping patterns, personal hobbies relative to the merchant’s goods and product satisfaction. All this in a while encourages electronic word-of-mouth marketing. Enterprise relationship management and customer relationship management are forms of r-commerce in that merchants share the information they have acquired from their online customers regarding their activities and satisfaction by using customer analytics solutions, among other business applications.

Thuật ngữ liên quan

  • Relationship Marketing
  • Brand Advocate
  • Enterprise Relationship Management (ERM)
  • Electronic Commerce (E-Commerce)
  • Business-to-Consumer (B2C)
  • Peer-To-Peer Network (P2P Network)
  • Online
  • Customer Analytics
  • Customer Relationship Management (CRM)
  • Social Network

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm