ROBLOX Player

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download ROBLOX Player – NA

Phần mềm ROBLOX Player

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

ROBLOX Player là phần mềm gì?

ROBLOX Player là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của ROBLOX Player là Version NA (cập nhật NA)

ROBLOX Player là tài khoản mà tất cả các quản trị viên của ROBLOX cổ phiếu. Việc sử dụng chính của tài khoản này là tải lên các cấp. Nó chứa các Câu lạc bộ Builders rằng có ba loại thành viên: Club Builders Classic, Turbo Builders Club và Outrageous Builders Club. Câu lạc bộ Nhà Xây dựng cho phép trẻ em quản lý và tạo nhiều môi trường và các công trình, kiếm tiền ROBLOX gọi ROBUX có thể được sử dụng để mua các mặt hàng cao cấp về Danh mục ROBLOX, và thúc đẩy những sáng tạo của họ trên các cửa hàng để bán cho các thành viên khác. Các thành viên của câu lạc bộ này sẽ không được tiếp xúc hoặc bị phân tâm bởi advertisements.Turbo Builders Club có tất cả các tính năng của Builders cổ điển nhưng với tính năng bổ sung như kẹo cao su dính cho dụng cụ, khả năng tham gia 20 nhóm và tạo ra 25 nơi. Câu lạc bộ Outrageous Builders có tất cả các tính năng của Classic và Turbo Builders nhưng với nhiều tính năng như 100 nhóm và 100 nơi để have.Administrators trên ROBLOX chơi đã tạo ra hơn 100 nơi mặc dù chỉ có 27 đang hoạt động. Những nơi này bao gồm tất cả những nơi khởi động, và bao gồm các trò chơi cổ điển như Rocket Arena, Crossroads và Chaos Canyon.

What is ROBLOX Player?

ROBLOX Player is the account that all administrators of ROBLOX share. The main use of this account is to upload levels. It contains the Builders Club that has three types of membership: Classic Builders Club, Turbo Builders Club and Outrageous Builders Club. The Builders Club lets kids manage and create multiple environments and structures, earn ROBLOX currency called ROBUX that can be used to buy premium items on ROBLOX catalog, and promote their creations on the catalog for sale to other members. Members of this club will not be exposed or distracted by advertisements.Turbo Builders Club have all the features of Classic Builders but with added features such as gum stick for gear, ability to join 20 groups and create 25 places. The Outrageous Builders Club has all the features of Classic and Turbo Builders but with more features such as 100 groups and 100 places to have.Administrators on ROBLOX Player have created more than 100 places although only 27 are active. These places cover all the starter places, and includes classic games like Rocket Arena, Crossroads and Chaos Canyon.

Các loại file được mở bởi ROBLOX Player

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm ROBLOX Player có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download ROBLOX Player

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg