Tactical planning

Định nghĩa Tactical planning là gì?

Tactical planningViệc lập kế hoạch chiến thuật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Tactical planning – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc xác định hệ thống và lập kế hoạch các hoạt động trực tiếp hoặc ngắn hạn cần thiết trong việc đạt được các mục tiêu của kế hoạch chiến lược.

Definition – What does Tactical planning mean

A systematic determination and scheduling of the immediate or short-term activities required in achieving the objectives of strategic planning.

Source: ? Business Dictionary