Touch time

Định nghĩa Touch time là gì?

Touch timeThời gian liên lạc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Touch time – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thời gian thực tế đã trải qua phát triển một sản phẩm hay dịch vụ với mục tiêu cuối cùng là việc bổ sung giá trị cho người tiêu dùng cuối cùng. thời gian liên lạc thường chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng quy trình sản xuất.

Definition – What does Touch time mean

The actual time spent developing a product or service with the ultimate goal being the addition of value to the end consumer. Touch time usually accounts for only a small fraction of the total production process.

Source: ? Business Dictionary