DB-68

Định nghĩa DB-68 là gì?

DB-68DB-68. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ DB-68 – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

DB-68 là một mật độ cao kết nối 68-pin với hai hàng, chồng lên nhau. Hàng trên cùng có 34 chân và thấp hơn 34 chân. Thuật ngữ này cũng được biết đến như một giao diện hệ thống máy tính nhỏ (SCSI) -3 nối, mật độ cao 68 và một nửa sân 68.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

DB-68 được sử dụng với các ứng dụng SCSI, bao gồm siêu / 2, máy quét, ổ lưu trữ di động, bộ điều khiển và ổ đĩa CD-ROM có thể ghi bên ngoài. Các SCSI chính thức phiên bản DB-68 có kẹp ngón tay ốc vít. rộng các thiết bị SCSI 16-bit khác sử dụng một phiên bản chốt.

What is the DB-68? – Definition

The DB-68 is a high density 68-pin connector with two rows, one above the other. The top row has 34 pins and the lower 34 pins. This term is also known as a small computer system interface (SCSI) -3 connector, high density 68 and half pitch 68.

Understanding the DB-68

The DB-68 is utilized with SCSI applications, including Ultra/2, scanners, removable storage drives, controllers and external writable CD-ROM drives. The SCSI official DB-68 version has thumbscrew fasteners. Other 16-bit wide SCSI devices use a latch version.

Thuật ngữ liên quan

  • Small Computer System Interface (SCSI)
  • Very High Density Cable Interconnect (VHDCI)
  • Expansion Port (E_Port)
  • Serial Port
  • Parallel Port
  • Input/Output (I/O)
  • Interface (I/F)
  • 16-Bit
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm