Trait theory

Định nghĩa Trait theory là gì?

Trait theoryLý thuyết đặc điểm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Trait theory – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc đo mẫu phù hợp theo thói quen ở một cá nhân hành vi, suy nghĩ và cảm xúc. Lý thuyết này dựa trên sự ổn định của những đặc điểm theo thời gian, làm thế nào chúng khác nhau từ các cá nhân khác, và như thế nào sẽ ảnh hưởng đến hành vi của con người.

Definition – What does Trait theory mean

The measurement of consistent patterns of habit in an individual’s behavior, thoughts, and emotions. The theory is based on the stability of traits over time, how they differ from other individuals, and how the will influence human behavior.

Source: ? Business Dictionary