Unified Communications as a Service (UCaaS)

Định nghĩa Unified Communications as a Service (UCaaS) là gì?

Unified Communications as a Service (UCaaS)Unified Communications như một dịch vụ (UCaaS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Unified Communications as a Service (UCaaS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Truyền thông hợp nhất như một dịch vụ (UCaaS) đề cập đến một mô hình dịch vụ mà nhà cung cấp cung cấp viễn thông hoặc phần mềm truyền thông các ứng dụng hoặc dịch vụ khác nhau, thường là qua mạng IP toàn cầu.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Truyền thông hợp nhất như một dịch vụ là một tiểu thể loại của phần mềm như một dịch vụ (SaaS), nơi cung cấp dịch vụ cung cấp sản phẩm phần mềm và quy trình thông qua web. Những loại quy định cung cấp một số lợi ích độc đáo cho các công ty. Một trong số đó là khả năng mở rộng, nơi các công ty có thể thêm hoặc bớt các dịch vụ khi cần thiết. Một là sự tiện lợi và chi phí thấp hơn các dịch vụ gia công phần mềm, so với chi phí mua lại các thiết lập phần cứng cho truyền thông hợp nhất.

What is the Unified Communications as a Service (UCaaS)? – Definition

Unified communications as a service (UCaaS) refers to a service model where providers deliver different telecom or communications software applications or services, generally over the global IP network.

Understanding the Unified Communications as a Service (UCaaS)

Unified communications as a service is a subcategory of software as a service (SaaS), where providers deliver software products and processes through the web. These types of provisions offer several unique benefits to companies. One of them is scalability, where companies can add or subtract services as necessary. Another is the convenience and lower cost of outsourcing services, compared to the cost of acquiring hardware setups for unified communications.

Thuật ngữ liên quan

  • Unified Communications (UC)
  • Anything as a Service (XaaS)
  • Software as a Service (SaaS)
  • Rapid Elasticity
  • Resource Pooling
  • Distributed Computing System
  • Cloud Provider
  • Subscription-Based Pricing
  • Cloud Portability
  • Cloud Enablement

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm