Variable (Mathematics)

Định nghĩa Variable (Mathematics) là gì?

Variable (Mathematics)Biến (Toán). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Variable (Mathematics) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong toán học, một biến là một đại lượng có thể thay đổi. Chữ được sử dụng để đại diện cho những thay đổi, số lượng chưa biết.
nổi tiếng của Einstein phương trình E = MC2 sử dụng các biến sau:
1. E cho lượng năng lượng sản xuất,
2. M cho số tiền của khối lượng sử dụng, và
3. C2 để đại diện cho tốc độ ánh sáng bình.
Biến, số lượng không rõ, là đối diện của hằng số, được biết đến, một lượng không thay đổi.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các biến có thể được độc lập hay phụ thuộc. biến phụ thuộc và độc lập thường được sử dụng trong các nghiên cứu thống kê và kiểm soát (ở một mức độ) kết quả của thí nghiệm. Trong phương trình đơn giản y = 2x, chữ x có thể là bất kỳ số thực. Giá trị của y là hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị được chọn cho x, và luôn luôn là gấp đôi. Do đó, x là biến độc lập, và y là biến phụ thuộc.
Biến cũng được sử dụng trong lập trình máy tính. Thông thường, các biến được gán một kiểu dữ liệu, như số, chữ cái, hình ảnh, mảng hoặc video clip. Biến cũng được gán vị trí nhớ. Các dữ liệu trong vị trí có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình nhưng khi biến được gặp trong chương trình, máy tính thay thế các thông tin trong bộ nhớ vị trí chính xác cho các biến.

What is the Variable (Mathematics)? – Definition

In mathematics, a variable is a quantity that can change. Letters are used to represent these changing, unknown quantities.
Einstein’s famous equation E = MC2 uses the following variables:
1. E for the amount of energy produced,
2. M for the amount of mass used, and
3. C2 to represent the speed of light squared.
Variables, unknown quantities, are the opposite of constants, which are known, unchanging amounts.

Understanding the Variable (Mathematics)

Variables can be independent or dependent. Dependent and independent variables are commonly used in statistical studies and to control (to some degree) the outcomes of experiments. In the simple equation y = 2x, the letter x can be any real number. The value of y is completely dependent on the value chosen for x, and is always twice as much. Thus, x is the independent variable, and y is the dependent variable.
Variables are also used in computer programming. Typically, variables are assigned a data type, like numerical, alphabetical, image, array or video clips. Variables are also assigned memory locations. The data in the location can change during the execution of the program but the when the variable is encountered in the program, the computer substitutes the information in the correct memory location for the variable.

Thuật ngữ liên quan

  • Constant
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure
  • Level Design
  • Rotoscoping

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm