Video Chat (VidChat)

Định nghĩa Video Chat (VidChat) là gì?

Video Chat (VidChat)Video Chat (VidChat). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Video Chat (VidChat) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Video chat là một mặt đối mặt, truyền thông hình ảnh trực tuyến thực hiện với người sử dụng Internet khác bằng cách sử dụng một webcam và phần mềm chuyên dụng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Video chat là một one-on-one truyền thông hình ảnh giữa hai người sử dụng Internet. Skype chat video phổ biến rộng rãi. Nó cho phép bất kỳ hai người trên khắp thế giới để đặt một cuộc gọi video với nhau. Đối với điều này, tất cả họ cần là một máy tính, ứng dụng Skype, và một kết nối tốt Internet.

What is the Video Chat (VidChat)? – Definition

Video chat is an online face-to-face, visual communication performed with other Internet users by using a webcam and dedicated software.

Understanding the Video Chat (VidChat)

Video chat is a one-on-one visual communication between two Internet users. Skype popularized video chats. It lets any two people around the globe to place a video call to each other. For this, all they need is a computer, the Skype application, and a good Internet connection.

Thuật ngữ liên quan

  • Chat
  • Live Video Chat
  • Chat Room
  • Internet Relay Chat Bot (IRC Bot)
  • FaceTime
  • Acronym
  • Backronym
  • Contact List
  • Chat
  • Chat Room

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm