Domain Name Server Amplification Attack (DNS Amplification Attack)

Định nghĩa Domain Name Server Amplification Attack (DNS Amplification Attack) là gì?

Domain Name Server Amplification Attack (DNS Amplification Attack)Domain Name Server Khuếch đại Attack (DNS Amplification Attack). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Domain Name Server Amplification Attack (DNS Amplification Attack) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một cuộc tấn công khuếch đại máy chủ tên miền (DNS tấn công khuếch đại) là một loại phức tạp của phân phối tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) có liên quan đến việc gửi số lượng lớn dữ liệu đến một máy chủ. Qua gai trong lưu lượng mạng, mục đích là để tạo ra một hệ thống không có sẵn cho người dùng hợp pháp.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các chuyên gia mô tả các cuộc tấn công khuếch đại DNS như các kỹ thuật sử dụng các loại cụ thể của giao thức truy vấn DNS và thiết lập phần cứng có sẵn để bệnh dịch hạch một hệ thống với các truy vấn đến không cần thiết. tấn công khuếch đại DNS trước đó và nguyên thủy hơn gửi yêu cầu cá nhân để tài nguyên mạng trung tâm. Do thiếu xác thực bắt tay, các nút sẽ phân phối các yêu cầu với các thiết bị hệ thống mạng khác. Những kiểu tấn công đã phần lớn được ngăn chặn thông qua quản trị mạng hiện đại.

What is the Domain Name Server Amplification Attack (DNS Amplification Attack)? – Definition

A domain name server amplification attack (DNS amplification attack) is a sophisticated type of distributed denial-of-service attack (DDoS) that involves sending massive amounts of incoming data to a server. Through spikes in network traffic, the intent is to make a system unavailable to legitimate users.

Understanding the Domain Name Server Amplification Attack (DNS Amplification Attack)

Experts characterize DNS amplification attacks as techniques that use specific kinds of DNS query protocols and available hardware setups to plague a system with unnecessary incoming queries. Earlier and more primitive DNS amplification attacks sent individual requests to central network resources. Due to a lack of handshake authentication, these nodes would distribute requests to other network system devices. These kinds of attacks have largely been prevented through modern network administration.

Thuật ngữ liên quan

  • Distributed Denial of Service (DDoS)
  • Hacking Tool
  • Handshaking
  • Domain Name System (DNS)
  • DNS Server
  • Internet Service Provider (ISP)
  • DNS Record
  • Network Meltdown
  • Banker Trojan
  • Binder

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm