Virtual Private Server (VPS)

Định nghĩa Virtual Private Server (VPS) là gì?

Virtual Private Server (VPS)Virtual Private Server (VPS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Virtual Private Server (VPS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một máy chủ riêng ảo (VPS) là một máy chủ ảo rằng nhận thức người sử dụng như một máy chủ chuyên dụng / tin mặc dù nó đã được cài đặt trên một máy tính vật lý chạy nhiều hành systems.A máy chủ riêng ảo còn được gọi là máy chủ dành riêng ảo (VDS).

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khái niệm về một máy chủ riêng ảo có thể được giải thích tốt hơn như là một máy ảo phục vụ cho các nhu cầu cá nhân của người sử dụng cũng giống như một máy tính vật lý riêng biệt được dành riêng cho một người dùng cụ thể. Máy chủ dành riêng ảo cung cấp các chức năng tương tự và sự riêng tư như của một máy tính vật lý bình thường. Một số máy chủ riêng ảo có thể được cài đặt trên một máy chủ vật lý duy nhất với mỗi người chạy hệ điều hành riêng của mình. Một máy chủ riêng ảo có thể bao gồm phần mềm máy chủ Web, một chương trình File Transfer Protocol, một chương trình mail server và các loại khác nhau của phần mềm ứng dụng cho blog thương mại điện tử. Máy chủ riêng ảo kết nối chia sẻ Web dịch vụ lưu trữ và tận tâm dịch vụ lưu trữ bằng cách điền vào khoảng cách giữa chúng. Bởi vì ảo máy chủ chuyên dụng có thể có bản sao riêng của họ về hệ điều hành, VPS còn cung cấp cho người dùng với quyền siêu người dùng trong hệ điều hành. VPS cho phép người dùng cài đặt bất kỳ loại phần mềm có khả năng chạy trên hệ điều hành. Với sự phát triển của phần mềm ảo hóa và công nghệ, một số lượng lớn các công ty đang cung cấp ảo máy chủ lưu trữ riêng với chi phí hợp lý. Hosting là một trong hai không được quản lý hoặc unmetered, trong trường hợp này người sử dụng có trách nhiệm quản lý và giám sát máy chủ và có thể chuyển một số lượng không giới hạn của dữ liệu trên một đường băng thông cố định.

What is the Virtual Private Server (VPS)? – Definition

A virtual private server (VPS) is a virtual server that the user perceives as a dedicated/private server even though it is installed on a physical computer running multiple operating systems.A virtual private server is also known as virtual dedicated server (VDS).

Understanding the Virtual Private Server (VPS)

The concept of a virtual private server can be better explained as a virtual machine that caters to the individual needs of a user just as a separate physical computer that is dedicated to a particular user. The virtual dedicated server provides the same functionality and privacy as that of a normal physical computer. A number of virtual private servers can be installed on a single physical server with each one running its own operating system. A virtual private server can consist of Web server software, a File Transfer Protocol program, a mail server program and different types of application software for blogging e-commerce. Virtual private servers connect shared Web hosting services and dedicated hosting services by filling the gap between them. Because virtual dedicated servers can have their own copy of the operating system, VPS provides the user with super-user privileges in the operating system. VPS enables the user to install any kind of software that is capable of running on that operating system. With the evolution of virtualization software and technology, a large number of companies are offering virtual private server hosting at a reasonable cost. Hosting is either unmanaged or unmetered, in which case the user is responsible for managing and monitoring the server and can transfer an unlimited amount of data on a fixed bandwidth line.

Thuật ngữ liên quan

  • Server Virtualization
  • Virtual Machine (VM)
  • Parallel Virtual Machine (PVM)
  • Virtual Desktop Manager (VDM)
  • Virtualization
  • File Transfer Protocol (FTP)
  • Web Log Software
  • Autonomic Computing
  • Windows Server
  • Application Server

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm