Volatility

Định nghĩa Volatility là gì?

VolatilityBiến động. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Volatility – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Hóa học: Tỷ lệ mà tại đó một loại hóa chất sẽ bay hơi. Biến động tăng theo nhiệt độ và giảm áp lực. Latin cho, để bay đi.

Definition – What does Volatility mean

1. Chemistry: Rate at which a chemical will evaporate. Volatility increases with temperature and decreases with pressure. Latin for, to fly away.

Source: ? Business Dictionary